Kinh tế vi mô

Ở đây ta ngầm hiểu người ta đi tìm những cách thức của sự phân phối và cách để xác định tính hiệu quả của nó. Để đáp ứng đòi hỏi này, kinh tế học vi mô dựa vào hai khái niệm nền tảng, đó là thị trường và quyết định của cá nhân (tính hẹp lý của cá nhân). Chính thông qua trao đổi hàng hoá (qua sự đối chiếu tương quan của cung và cầu hàng hoá) mà sự phân chứng minh tài chính phối tài sản được thực hiện.

Kinh tế vi mô có đối tượng nghiên cứu là sự phân phối hiệu quả nhất có thể của hàng hoá và dịch vụ

Chính vào thời điểm này mà mỗi hàng hoá được quy định bằng một mức giá, mức giá này thông báo cho các tác nhân kinh tế biết về những điều kiện giao dịch. Quan điểm về tính hợp lý của các cá nhân được hiểu trên hai phương diện: một mặt khi nhấn mạnh (đề cao) cá nhân, quan điểm này chỉ ra rằng chìa khoá báo cáo tài chính cuối năm của các quyết định cộng đồng nằm trong những quyết định của các cá nhân (thực vậy, tổng cầu của một hàng hoá chỉ có thể hiểu đúng là tập hợp của từng cá nhân).

Mặt khác quan niệm này xem tính hợp lý trong quyết định của cá nhân như là một định đề; cá nhân là hợp lý (duy lý) kể từ thời điểm cá nhân đó thích nhất đến khi sở thích giảm dần. Mỗi một tác nhân luôn tìm cách đạt được mục đích cao nhất có thể, đồng thời tôn trọng những gò bó (của thể chế, của thu nhập) tác động đến mình. Là khoa học giải thích dich vu bao cao tai chinh cuoi nam thái độ của các tác nhân trong môi trường cụ thể, kinh tế học vi mô còn là một ngành chuẩn tắc khi nó nghiên cứu những điều kiện thuận lợi nhất của một tổ chức kinh tế.

Một trong các mục đích của kinh tế vi mô là xác định các tình huống khi thị trường tự nó thực hiện cách phân phối tốt nhất (cạnh tranh hoàn hảo) và những tình huống khi phải đưa ra các quy chế (cạnh tranh không hoàn hảo). Phân tích kinh tế vi mô bắt đầu từ nghiên cứu những quyết định kinh tế của cá nhân dựa vào nghiên cứu nguyên tắc tính hợp lý và đồng thời ấn định những yếu tố quyết định tổng cung và tổng cầu. Sau đó kinh tế vi mô có thể chuyển sang xem xét nó trong tính phụ thuộc qua lại của các thị trường.

Với đội ngũ viết bài cho chuyên mục Dịch vụ hùng hậu, bạn còn có thể tìm thấy rất nhiều nội dung hữu ích khác khi xem tại http://dodungchome.com

Leave a Reply